برچسب: اصطلاحات زبان شناسی

صفت در زبان عربی و فارسی 0

کارگفت چیست ؟

کارگفت چیست ؟ نظریۀ کارگفت برای نخستین بار از سوی آستین یکی از فلاسفۀ مکتب آکسفورد معرفی شد. این نظریه در حقیقت مخالفتی بود نسبت به سه اصل در معنی شناسی که مبنای نگرش...

پاره گفتار 0

فراگفتمان چیست ؟

فراگفتمان چیست ؟ مباحث مرتبط با فراگفتمان با تأسی پذیرفتن از تفاوت میان عناصر اندیشگانی، متنی و معانی بینافردی که هالیدی مطرح کرد در قالب تعاریف و طبقه بندی های متفاوتی ارائه شده است...