برچسب: مرکز زبان عربی

مرکز زبان عربی ناسار

کلیه خدمات مربوط به ترجمه، اعزام مترجم همراه، معرفی نیروی عرب زبان جهت استخدام، اعزام راننده عرب زبان و …

تلفن: 09124789649

نمونه ترجمه متن فقهی عربی: متن عربی در مورد دیه همراه با ترجمه فارسی

نمونه ترجمه متن فقهی عربی : متن عربی در مورد دیه همراه با ترجمه فارسی متن عربی ترجمه فارسی وکیفما کان، فلا اشکال فی مقدار وزن الدینار والدرهم الشرعیین، وان…