برچسب : قواعد زبان عربی

متعدی کردن فعل با حرف جر

متعدی کردن فعل با حرف جر فعل در عربی به دو نوع لازم و متعدی تقسیم می شود فعل لازم فعلی است که نیاز به مفعول به ندارد فعل متعدی فعلی است که نیاز به مفعول به دارد. حال اگر یک فعل لازم در جمله داشته باشیم می توانیم به چند شیوه آن را متعدی […]

۱۸ دی ۱۳۹۷

سد مسد خبر چیست

سد مسد خبر یعنی چیزی جلوی آمدن خبر در جمله را بگیرد. معمولا فاعل یا نائب فاعلی جلوی آمدن خبر را می گیرد که به آن سد مسد خبر می گویند. توضیحات در ادامه

۱۷ دی ۱۳۹۷

جمله اسمیه و فعلیه در عربی

جمله اسمیه و فعلیه در عربی جملات در زبان عربی به دو صورت به کار می روند: اسمیه و فعلیه اسمیه = مبتدا + خبر ( الطالب فی المدرسه ) فعلیه = فعل + فاعل + مفعول ( یکتب الطالب درسه ) جمله اسمیه چیست؟ جمله ای که با اسم شروع شود جمله اسمیه نام […]

۱۴ دی ۱۳۹۷

ما کافه چیست

ما کافه بر سر برخی افعال و حروف می آید و مانع عمل آن می شود.

۱۱ دی ۱۳۹۷

مثنی در عربی

مثنی در عربی : ساختن اسم مثنی در زبان عربی : اسم مثنی اسمی است که به دو نفر یا دو شیئ اطلاق می شود دو کتاب: کتابان دو نفر: شخصان در زبان عربی اسم از نظر تعداد به سه نوع تقسیم می شود مفرد: یک نفر یا یک شیء مثنی: دو نفر یا دو […]

۲۴ آذر ۱۳۹۷

جمع مکسر چیست

جمع مکسر چیست در زبان عربی دو نوع جمع وجود دارد۱-جمع سالم ( جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم)۲-جمع مکسر جمع مکسر جمعی است که شکل اسم دچار تغییر می شود و به اصطلاح شکسته می شود برای مثال هدف می شود اهداف که دو الف به آن اضافه شده است و شکل آن […]

۲۳ آذر ۱۳۹۷

نسبت در عربی

نسبت در زبان عربی در زبان عربی به اسمی که یاء مشدد نسبت داشته باشد اسم منسوب می گویند.حرف آخر کلمه قبل از یاء کسره می گیردایران + ی = ایرانی مصر + ی = مصری اسمی که یاء نسبت می گیرد مانند صفت مشبهه با آن رفتار می کنیماگر اسمی به تاء تأنیث متصل […]

۲۰ آذر ۱۳۹۷

تصغیر در عربی

تصغیر در عربی قواعد تصغیر در زبان عربی ۱- مصغر کلمه سه حرفی بر وزن (فُعَیْل) می آید. مانند: رَجُل – رُجَیْل ۲- مصغّر کلمه چهار حرفی بر وزن (فُعَیْلِل) می آید. مانند: دِرهم که دُرَیْهِم می شود. ۳- وزن های دیگر اسم مصغر عبارتند از: فُعَیْلَه،فُعَیْلان مانند: زُهَیْره، سُکَیْران ۴- در تصغیر اسم فاعل […]

۱۹ آذر ۱۳۹۷