بغداد و قرطبه در ادبیات عربیمقاله

بررسی نقش ترجمه در آموزش زبان

 

برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

 

همچنین بخوانید :دال و مدلول چیست ؟

بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی

نویسندگان حمیده محمدی, جلیل ا فاروقی, علی علیزاده (انتقال)
نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان
هدف از انجام این تحقیق،  نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است. نگارندگان پس از شرح مختصری در مورد پیشینه ی نظری موجود، گزارشی از شواهد تجربی مرتبط با تحقیق حاضر ارائه می دهند. روش پژوهش صورت گرفته، کمی و توصیفی، از نوع پیمایشی است. در این روش، نتایج بر پایه ی تحلیل آماری پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق روش های آماری توصیفی و استنباطی به دست می آید. افراد شرکت کننده در تحقیق، کلیه ی دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند، مشتمل بر۵۰ نفر هستند که به یک پرسشنامه ی محقق- ساخته، با روایی و پایایی مناسب، پاسخ می دهند. پرسشنامه ی مورد استفاده، نگرش شرکت کنندگان در پژوهش را نسبت به نقش فعالیت های ترجمه در بهبود مهارت های چهارگانه ی زبانی شان می سنجد. در پایان، پس از تایید نرمال بودن داده ها با استفاده از نمودار Q-Q Plot و آزمون شاپیرو- ویلک، داده ها به وسیله ی آزمون T تک نمونه ای، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که نتایج حاصل، حکایت از نقش موثر فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دارد.

کلیدواژگان: فعالیت ترجمه، آموزش زبان، یادگیری زبان، زبان دوم یا بیگانه

 

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *