معلقات در زبان عربیترجمه فارسی معلقات

ترجمه فارسی معلقات

معلقات در زبان عربی
قصائد طولانی که بهترین اشعاری است که از دوره جاهلی به ما رسیده است. ابن عبد ربه، ابن رشیق و ابن خلدون ادعا کرده اند که این قصائد ۷ قصیده هستند که عرب ها شیفته آن شدند و آنها را با آب طلا روی پارچه کتان می نوشتند و بر پرده های کعبه آویزان می کردند و به همین خاطر گفته می شود مذهبه امرؤالقیس و مذهبه زهیر و … . با این وجود برخی از دانشمندان معاصر و قدیم این نظر را رد می کنند و معتقدند که این قصائد طولانی را حماد الراویه در ابتدای دوره عباسی جمع آوری کرده است و گاهی آن را معلقات نامیده است و گاهی مذهبات یا السبع الطوال و السموط به معنای عقود. حماد الراویه این قصائد را ۷ عدد می داند (امرؤالقیس، زهیر، طرفه، لبید، عمرو بن کلثوم، حارث بن حلزه و عنتره) نویسنده کتاب جمهره اشعار العرب نیز تعداد شاعران را هفت نفر می داند و تفاوت این است که او اعشی و نابغه را به جای حارث و عنتره قرار می دهد. تبریزی تعداد شاعران را ده نفر می داند و دو روایت فوق را با هم جمع می کند و قصیده عبید بن ابرص را به آن می افزاید. گفته شده این قصائد معلقات نامیده شده است چون قصائد خوبی است که در خزائن پادشاهان بوده است، برخی گفته اند شایسته این است که در ذهن ها حفظ شود، همچنین برخی آن را به خاطر شباهت به سموط یعنی عقود (گردنبند) که به گردن می آویزند، برخی نیز معتقدند که مذهبات نامیده شده است چون شایسته این است که با آب طلا نوشته شود.
موضوعات معلقات متنوع است، در معلقات وقوف بر ویرانه ها، غزل، وصف مرکب، فخر، مدح، حکمت و … می بینیم. یکی دیگر از ویژگی های معلقات نبود شعر حماسی است. همچنین ویژگی دیگر استقلال بیت است و این به خاطر عدم وحدت قصیده و انحراف در تصاویر و تشبیهات حسی و دور بودن از خیال مبتکرانه است. بسیاری از ادبای قدیم و جدید این اشعار را شرح داده اند؛ از جمله زوزنی، تبریزی، ابوفراس النعسانی، احمد الشنقیطی و شیخ مصطفی غلایینی.
مطلع این معلقات عبارتند از:
معلقه امرؤ القیس (۸۰ بیت)
قفا نبک من ذکری حبیب و منزل بسقط اللوی بین الدخول فحومل
ترجمه : بایستید تا از یاد یار و منزل او گریه کنیم منزلی که در انتهای ریگزار در هم پیچیده بین دخول و حومل واقع است.
معلقه طرفه بن عبد (۱۰۴ بیت)
لخوله أطلال ببرقه ثهمد تلوح کباقی الوشم فی ظاهر الید
آثار خیمه خوله در سنگلاخ ثهمد مانند آثار خالکوبی در پشت دست به نظر می رسد.
معلقه زهیر بن ابی سلمی (۶۴ بیت)
أمن أم اوفی دمنه لم تکلم بحومانه الدراج فالمتثلم
آیا از آثار منزل یار در دراج و متثلم سخت و مستطیل، اثری باقی مانده است
معلقه لبید بن ربیعه (۸۸ بیت)
عفت الدیار محلها ومقامها بمنی تأبد غولها فرجامها
دیار یار منزلگه و اقامتگاه آن دیار که در منی بود از بین رفته است و زمین های پست و بلند آن دیار، جای وحوش گردیده است.
معلقه عمرو بن کلثوم (۱۰۴ بیت)
ألا هبی بصحنک فأصبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا
ترجمه : هان ای ساقی بیدار شو و بلند شو و با آن قدح بزرگت ما را شراب صبحگاهی بده و شراب های اندرین را ذخیر مکن.
معلقه عنتره بن شداد (۷۵ بیت)
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم
ترجمه: مگر شعرا سخنی باقی گذاشته اند ؟ از این که بگذریم آیا بعد از جستجو و تحقیق خانه یار را شناختی ؟
معلقه حارث بن حلزه (۸۵ بیت)
آذنتنا ببینها أسماء رب ثاو یمل منه الثواء
ترجمه: اسماء جدایی خودش را از ما به ما اعلام کرد و گاهی اقامت مقیمی ملال آور می شود.
سه معلقه زیر به معلقات هفتگانه افزوده می شوند:
معلقه نابغه ذبیانی (۵۰ بیت)
یا دار میه بالعلیاء فالسند أقوت وطال علیها سالف الأبد
ترجمه فارسی : سرای میه که در جایی بلند از کوه و دره قرار داشت، زمانی طولانی است که از سکنه خالی شده است.
معلقه اعشی اکبر (۶۶ بیت)
ودع هریره إن الرکب مرتحل وهل تطیق وداعا أیها الرجل
ترجمه: هریره را ترک کن زیرا شترسواران رخت بر بستند ای مرد آیا تو قدرت تحمل ترک او را داری ؟
معلقه عبید بن ابرص (۵۰ بیت)
أقفر من أهله ملحوب فالقطیبات فالذنوب
ترجمه فارسی : ملحوب و قطبیات و ذنوب خالی از سکنه شده اند.

کانال معرفی فرصت های شغلی مرتبط با زبان عربی ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ترجمه چکیده پایان نامه و مقاله به عربی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ آموزش زبان عربی در منزل ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ترجمه کاتالوگ به عربی ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ مرکز زبان عربی ناسار ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ویراستاری متن عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *