مقالهمقاله عربی

مهارت خوانداری عربی

آسیب شناسی مهارت خوانداری کتاب های عربی دوره اول متوسطه (مطالعه موردی مدرسه دخترانه سیزده آبان شاهرود)

برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید

نویسندگان: تقی زاده هدایت اله*, برقی محدثه

آدرس: * دانشگاه فرهنگیان، تهران

چکیده: با کمک خواندن و فهمیدن به معنای علمی و جامع آن می توان به ذخایر بی انتهای تجربه بشری دست یافت. خواندن درست و یادگیری آن، مستلزم تمرین و تسلط بر ریزمهارت های خواندن است و لازمه تسلط بر ریزمهارت های خواندن، داشتن آگاهی و استفاده از راهکارها و استراتژی های کارآمد خواندن است. این پژوهش، به بررسی آسیب های مؤثر بر مهارت خوانداری زبان عربی در بین دانش آموزان دوره اول متوسطه مدرسه دخترانه سیزده آبان شهر شاهرود استان سمنان در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ می پردازد. روش تحقیق، پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۲۵۰ نفر از دانش آموزان می باشد. نمونه آماری این تحقیق ۱۰۰ نفرند که به روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی با توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی با آزمون T، تحلیل واریانس و تحلیل مسیر انجام گرفته است. نتایج پژوهش با تأیید نتایج پژوهش های قبلی، نشان می دهد که بیشتر متغیرهای بررسی شده، بر میزان مهارت خوانداری زبان عربی دانش آموزان تأثیر داشته اند. بطور کلی ۹/۹۰ درصد تغییرات میزان مهارت خوانداری زبان عربی (متغیر وابسته) به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می شود.

کلید واژه:
کتاب عربی

متغیرهای اصلی
آسیب شناسی

همچنین بخوانید: بررسی تطبیقی شعر نزار قبانی و شاملو

مهارت های اصلی زبان

یادگیری یک زبان جدید می‌تواند سخت باشد. کلمات، صداها، اصطلاحات و تفاوت‌های ظریف زیادی وجود دارد. بعضی روزها فکر می‌کنید همه چیز را یاد گرفتید، اما روز بعد فکر می‌کنید هیچ‌چیز نمی‌دانید و همه چیز بی‌معنی و جدید است. هر کسی که تا به حال یک زبان جدید یاد گرفته است، حاضر و آماده است و می‌توانید آن‌ها را اطرافتان ببینید. باور کنید یا نه، فقط کافی است چهار مهارت اصلی را یاد بگیرید تا بتوانید راحت و روان به زبانی صحبت کنید.

شنیدن
خواندن
نوشتن
صحبت کردن

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *