انواع ال (الف و لام) ال عهد چیست ؟انواع ال (الف و لام) ال عهد چیست ؟

انواع ال (الف و لام) ال عهد چیست ؟

ال به عنوان حرف تعریف بر سه قسم است: ۱-تعریف عهد ۲-تعریف جنس ۳- استغراق

در ادامه توضیح ال عهد می آید

تعریف عهد: یعنی اسمی که بین متکلم و مخاطب درباره آن عهدی هست و به عبارت دیگر هر دو آن را می شناسند، این نوع تعریف تعریف حقیقی است و این خود بر سه قسم است:

۱-عهد ذکری: آن وقتی است که متکلم قبل از آنکه اسم را به عنوان اسم معرفه ذکر کند، آن را به عنوان اسم نکره ذکر کرده است. به عبارت دیگر در یک متن یک بار اسمی نکره می آید و برای بار دوم چون شناخته شده، معرفه می آید.

مثال اشتریت فرسا ثم بعت الفرس – فرسا نکره است چون شناخته شده نیست اما برای بار دوم شناخته شده و به همین خاطر گفته است:” بعتُ الفرس”

۲-عهد ذهنی: یعنی هر چند متکلم آن را ذکر نکرده ولی نزد متکلم و خاطب به وساطه علم قبلی و تصور ذهنی آنها نسبت به آن، معلوم و معهود است مانند کلمه الشجره در آیه شریفه: لقد رضی الله عن المؤمنین إذ یبایعونک تحت الشجره

۳-عهد حضوری: یعنی اسم دارای (ال) در زند متکلم و مخاطب به خاطر حضورش، معلوم و معهود است مانند کلمه الیوم ( به معنای امروز) در آیه شریفه: الیوم أکملت لکم دینکم.

نکته۱ : خلیل و سیبویه (ال) را حرف تعریف می دانند اما اخفش فقط (ل) را ادات تعریف می داند.

نکته ۲: منظور از تعریف در اینجه معرفه بودن است.

عطف بیان چیست

انواع ال (الف و لام) ال عهد چیست ؟

ال عهد چیست

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *