خواص بکراییبکرین - بکرایی - میوه

 مقایسه استخراج اسانس پوست بکرایی با استفاده از روش های مایکرویو و مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند

نویسندگان:  شکاری رویا, رضایی کرامت اله*, اسدالهی سیمین

دانلود فایل کامل مقاله به صورت پی دی اف از اینجا

* گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق، روش تقطیر با آب به کمک مایکرویو (۲۷۰ وات) با پیش تیمار اولتراسوند (۴۵ و ۹۰ دقیقه) به منظور استخراج اسانس از پوست بکرایی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج حاصله با نتایج حاصل از روش تقطیر با آب به کمک مایکرویو از نظر بازدهی و زمان استخراج، ترکیب شیمیایی و کیفیت اسانس مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش ها در سه تکرار با سیستم نرم افزاری SAS و بر اساس روش GLM و با استفاده از آزمون LSD انجام گردید. میزان اسانس پوست بکرایی به دست آمده به روش تقطیر با آب به کمک مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند ۴۵ دقیقه، ۲٫۰۰±۰٫۲۰ درصد و به روش مذکور با پیش تیمار اولتراسوند ۹۰ دقیقه، ۰٫۲۰±۱٫۹۷ درصد و به کمک مایکرویو، ۰٫۲۰±۲٫۰۲ درصد گزارش گردید. ترکیبات اسانس های استخراج شده با روش های کروماتوگرافی گازی شناساگر طیف سنج جرمی و کروماتوگرافی گازی شناساگر یونیزاسیون شعله ای نیز مورد شناسایی قرار گرفت لیمونن اصلی ترین ترکیب موجود در اسانس پوست بکرایی می باشد.نتایج حاصله بیانگر این بود به کارگیری اولتراسوند همراه با تقطیر با آب به کمک مایکرویو تاثیر بسزایی بر روی زمان آغاز و مدت زمان نهایی استخراج اسانس و میزان نهایی اسانس در مقایسه با روش مذکور بدون پیش تیمار ایجاد نکرد.

کلید واژه: اسانس، بکرایی، مایکرویو، کروماتوگرافی گازی، استخراج اولتراسوند

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *