بکرایی - بکرین

بررسی اثر کنسانتره آب میوه بکرایی بر میزان گلوکز، لیپید و فعالیت آنزیم های ALT و AST سرم خون موش های صحرایی دیابتی

نویسندگان:  رزمی نعمت اله*, جلودار غلامعلی, ابراهیمی حسن, باغشنی حسن

دریافت فایل پی دی اف مقاله به صورت کامل

* گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

چکیده:

مقدمه: این مطالعه به منظور بررسی اثر کنسانتره آب میوه بکرایی (Aegle marmelos) بر روی میزان گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، کرآتینین و فعالیت آنزیم‌های ALT و AST سرم خون موش‌های صحرایی دیابتی انجام شد.
روش: چهل و پنج سر موش صحرایی نر بالغ انتخاب و به ۳ گروه تقسیم شدند. یک گروه ۱۵تایی به عنوان شاهد منفی یا موش های سالم در نظر گرفته شد و ۳۰ موش‌ باقی مانده  از طریق تزریق داخل وریدی محلول آلوکسان تتراهیدرات ۵ درصد به میزان ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مبتلا به دیابت شدند. پس از حصول اطمینان از دیابتی شدن، موش های دیابتی به دو گروه ۱۵تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان شاهد مثبت (دیابتی) و یک گروه به عنوان آزمایش در نظر گرفته شد. گروه آزمایش به مدت ۳ هفته با مخلوط یکنواختی از غذای معمولی و کنسانتره آب میوه بکرایی (به میزان ۲ گرم در هر کیلوگرم غذا) و گروه شاهد منفی و شاهد مثبت با غذای معمولی تغذیه شدند.
یافته ها: در این تحقیق پس از ایجاد دیابت در موش های صحرایی غلظت گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، و فعالیت آنزیم ALT سرم به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.01)، ولی میزان فعالیت AST و مقدار کرآتینین تغییری نشان نداد. مصرف کنسانتره آب میوه بکرایی به طور معنی داری غلظت گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید و فعالیت آنزیم ALT سرم را کاهش داد (P<0.01). همچنین میزان مصرف آب و غذا را کاهش داد (P<0.01).
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان‌ دهنده اثرات کاهنده کنسانتره بکرایی بر میزان قند و چربی خون در موش های دیابتی می باشد.

کلید واژه: بکرایی، گلوکز، لیپید، ALT، AST، دیابت شیرین، موش صحرایی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *