تاثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، استرادیول و گنادوتروپین ها ‏در رت نر

ببینید: خواص پنیر نخل – پنیر درخت خرما – پنیرک

نویسندگان:  کریمی جشنی حجت اله*, دخانچی معصومه, هوشمند فرهنگ

پنیر نخل به انگلیسی : Heart of palm پنیر نخل به عربی : جمار

دانلود مقاله کامل

* جهرم، بلوار مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، بخش علوم تشریحی

چکیده:

مقدمه: ناباروری یکی از مشکلات جامعه انسانی می باشد. در طب سنتی از گیاهان دارویی برای درمان ناباروری استفاده ‏می شود. یکی از گیاهانی که از میوه و قسمت های مختلف آن استفاده می شود نخل یا خرما می باشد. هدف از این ‏مطالعه بررسی اثر عصاره پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، استرادیول و گنادوتروپین ها در ‏رت نر می باشد.
روش کار: در این مطالعه حیوانات مورد استفاده ۹۶ عدد رت نر بالغ سالم از نژاد ویستار در محدوده وزنی ۳۰۰ ۲۸۰ گرم ‏و با سن ۲٫۵ تا ۳ ماهگی بود. موش ها به طور تصادفی به هشت گروه ۱۲ تایی تقسیم شدند. گروه کنترل آب و غذای ‏استاندارد و گروه شاهد دو میلی لیتر آب مقطر و گروه های تجربی به ترتیب دوزهای ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ میلی ‏گرم بر کیلوگرم پودر پنیر نخل به مدت ۲۸ روز به صورت خوراکی دریافت کردند. از تمام گروه ها خونگیری انجام شد. ‏هورمون ها به روش رادیوایمونواسی (‏RIA‏) اندازه گیری شدند. نتایج با استفاده از نرم افزار ‏SPSS‏ و آنالیز واریانس یکطرفه ‏مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که سطح سرمی هورمون تستوسترون در گروه های دریافت کننده عصاره ‏هیدروالکلی پنیر نخل نسبت به گروه کنترل و شاهد کاهش معنی دار یافته است (P<0.05)، همچنین سطح سرمی هورمون استرادیول در گروه های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی پنیر نخل در دوزهای بالا نسبت به گروه کنترل و شاهد کاهش معنی داری یافته است (P<0.05). سطح سرمی هورمون های گنادوتروپین (LH, FSH) در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل و شاهد تغییر معنی داری پیدا نکرده است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی پنیر نخل احتمالا به علت داشتن فیتواسترول ها از طریق کاهش کلسترول و اثر آنتی آندروژنی باعث کاهش تستوسترون و استرادیول می شود اما اثری بر گنادوتروپین ها ندارد.

کلید واژه: پنیر نخل، تستوسترون، استرادیول، گنادوتروپین‏

تاثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *