هل - خواص هلهل - خواص هل

فرهنگ لغت داروهای گیاهی

 

همچنین بخوانید : خواص ازگیل به زبان عربی

۱- آذان الفار : مرزنجوش، چوهه کن
۲- آذر بوی(چوبک) : عرطنیثا، نوعی بخور مریم
۳- آذریون : آذرگون، همیشه بهار، سورج مکی
۴- آرغیس : پوست ریشه زرشک
۵- آس : مورد، مرسین، ادهیره
۶- آطریلال : قازیاغی، کاک چنگی
۷- آفتاب گردان : حشیشهالعقرب، صامریوما
۸- آلو : اجاص، برقوق
۹- آلبالو : قراصیا، آلی بالی، کراسیا
۱۰- آلبالو تلخ : محلب، نیوند مریم، پیوند مریم
۱۱- آملج : آمله
۱۲- آمله پرورده : آمله ایست که در شیر یا مربا پرورده شده باشد
۱۳- آناغالس : مرزنجوش نبطی
۱۴- آنجلیقا : آنژلیکا، سنبل هندی
۱۵- آویشن : صعتر، آویشم، کهلی اوتی
۱۶- آهک : کلس، اکسید کلسیم
۱۷- آهک زنده : آهکی که به آن آب نرسیده باشد
۱۸- آهک کشته : آهکی که به آن آب ریخته باشند،هیدرات کلسیم
۱۹- آهن : حدید، لوهه
۲۰- ابار : سرب، رصاص الاسود، بنک
۲۱- ابقر : شوره، بارود، اشوش، چهاکهار، نیترات دو پتاس
۲۲- ابرون : حی العالم، همیشه بهار
۲۳- ابریسم : ابریشم
۲۴- ابوخلساء : هوچووه، انخوسا، هوا جیوا اوتی، تن جوب، شنگار، حنا الغول
۲۵- ابوقانس : غاسول رومی
۲۶- ابهل : میوه سرو کوهی(اورس)، اوهیرو هوبیر
۲۷- اپیکا : ایف کاکوانا، اپیه کاکوانا
۲۸- اترج : ترنج، بخوره
۲۹- اثل : طرفا، شورگز، جز، جهاو
۳۰- اثلق : پنج انگشت، فلفل کوهی، سنبهالو، فنجنکشت
۳۱- اثمد : سنگ سرمه، سرمه اصفهانی
۳۲- اجاص : آلو
۳۳- احریض : قرطم
۳۴- اخثاء : سرگین
۳۵- اذاراقی : نوآومیک، جوزالقی، کوچله، تیربدین
۳۶-اذخر : کاه مکه، تبن مکه، گورگیا
۳۷- ارجوان : ارغوان
۳۸- ارز : برنج، حاپول
۳۹- ارزن : گاورس، جاورس، دخن، باجرا
۴۰- ازگیل : زعرور، گویچ یمیشان
۴۱- اسارون : ناردین، سنبل بری، تکر
۴۲- اسپرک : خزام بلیخه
۴۳- اسپر غم بیابانی : برنوف، شابانگ، شاهبانگ
۴۴- اسپغول : بزرقطونا، تخم اسفرزه، اسپرزه، بنکو، قارنی، باروق
۴۵- اسپندان : خردل سفید، اسپند،اسفند، دشتی
۴۶- استبرق : عشر
۴۷- استوخودوس : استوقدوس، شاهسپرم رومی، حزامی، دهارو
۴۸- اسراش : سریش خنثی، اشراس
۴۹- اسفرزه : اسپغول
۵۰- اسفاناخ : سوماخیوس
۵۱- اسفنج : کف دریا، زبدالبحر، موابادل
۵۲- اسقوردیون : سیر دشتی، موسیر، ثوم بری، علف هندی،بلبوس
۵۳- اسقیل : عنصل، پیاز موش، پیاز دشتی، کاندی
۵۴- اسود : اهلیلج
۵۵- اشترک : اصطرک، میعه یابسه، لبنی
۵۶- اشق : صمغ شتر غار، اوشه، وشج، کاندر
۵۷- اشنان : حرض، اشنان گازران، چوبک، چووه، غاسول رک چوبک
۵۸- اشنه : دواله، مسک القرود، دوالک، چریره
۵۹- اشوس : شوره، ابقر، نیترات دوپطاس، بارود
۶۰- اصابع السفر : انگشت زرد، هنس بدی
۶۱- اصطرک : اشترک
۶۲- اصفر : اهلیلج
۶۳- اظفار الطیب : ناخن پریان، ناخن بویا، نکه (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
۶۴- اغاریقون : غاریقون، قارچ چمن
۶۵- افتیمون : زیره یاکمون رومی، کشوث، اکاس بیل
۶۶- افربیون : فرفیون
۶۷- افسنتین : مروه، خارا گوش، شتارو
۶۸- افیون : تریاک، شیره خشخاش
۶۹- اقاقیا : شیره درخت اقاقیا، صمغ قرظ، کیکو
۷۰- اقحوان : بابونه چشم گاوی، بابونه سفید
۷۱- اقط : کشک، قروت
۷۲- اقلیمیا : جوش کوره، خلطی که از فلزات گداخته بدست می آید
۷۳- اکت مکت : نوعی سنگ هندی است
۷۴- اکلیل الملک : ناخنک، شاه افسر، برنک
۷۵- اگر : وج، اگیر
۷۶- آمله : املج
۷۷- امبر باریس : زرشک
۷۸- انار : رمان
۷۹- انار دشتی : قلقل، بشام، مغاث
۸۰- انتیمون : انتیموان
۸۱- انجدان : انگدان، کوله پر، بالدرغان
۸۲- انجدان رومی : سیسیالوس، کاشم، کوله پر، گلپر
۸۳- انجره : گزنه، قریص، کجیت کن، اتنکن
۸۴- انجیر : هنجیر، تین
۸۵- انزروت : عنزروت، کنجده، کحل کرمانی
۸۶- انفحه : پنیر مایه
۸۷- انغوزه : حلتیت، حلتیت منتن، انگژه
۸۸- انگور : عنب، اوزوم، ناکهه
۸۹- انیسون : بادیان رومی، رندنی
۹۰- انیسون بری : بادیان ختایی
۹۱- اهلیلج : هلیله که انواع آن زرد، سیاه، ختایی و کابلی است
۹۲- ایرسا : سوسن آسمانی، سوسن چینی
۹۳- ایل : گوزن، بزکوهی، گاو کوهی
۹۴- بابونج : بابونه
۹۵- بادام تلخ : لوز المر
۹۶- بادام شیرین : لوز الحلو، لوز
۹۷- بادرنج : بادرنگ، بادرنجو، ترنجان
۹۸- باد روج : تره خراسانی، ریحان کوهی، حوک
۹۹- بادنجان : باذنجان، پیکن
۱۰۰- بادیان : رازیانه، رازیانج
فرهنگ لغت داروهای گیاهی
۱۰۱- بادیان ختایی : انیسون بری
۱۰۲- بادیان رومی : انیسون
۱۰۳- بارهنگ : بارننگ، لسان الحمل
۱۰۴- باسلیق : رال، سندروس
۱۰۵- باسلیقون : زیره کرمانی، زیره دشتی
۱۰۶- باقلای مصری : ترمس، باقلی، فول
۱۰۷- بالنجو : بالنگو، نوعی ریحان
۱۰۸- بالنگ : بالنج
۱۰۹- بذر البنج : بنگ دانه، سیکران، خداعه الرجال
۱۱۰- برگ بو : رند، غار
۱۱۱- برنج : ارزن
۱۱۲- برنجاسف : قیصوم، بومادران نر
۱۱۳- برنج کابلی : برنک کابلی، بابرنگ
۱۱۴- بسباسه : بسباس، بزباز(پوست جوز بویا)
۱۱۵- بسپایک : بسفایج، کهنکالی
۱۱۶- بستان افروز : بهار، عین البقر، کوکنی
۱۱۷- بسد : مرجان، بیخ مرجان
۱۱۸- بشام : بلسان
۱۱۹- بصل : پیاز
۱۲۰- بطیخ : خربزه
۱۲۱- بطیخ المهندی : دابوغه، هندوانه
۱۲۲- بطیخ الملیون : گرمک
۱۲۳- بقس : شمشاد
۱۲۴- بقله الزهرا : خرفه(سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها)رجله، فرفین
۱۲۵- بقله الیمانیه : بستان افروز سبز رنگ
۱۲۶- بکتر : فلوس، خیار چنبر
۱۲۷- بلادر : بهلاوه
۱۲۸- بلاذر : قرص کمر، قرص الظهر
۱۲۹- بلاط : سنگ مرمر
۱۳۰- بلبوس : اسقوردیون
۱۳۱- بلح : غوره خرما، خرمای نارس
۱۳۲- بلوط : مازو
۱۳۳- بلیلج : بلیله، بهره
۱۳۴- بن : درخت قهوه، رک قهوه
۱۳۵- بندق : فندق
۱۳۶- بنفسج : بنفشه معطر، بنفشه
۱۳۷- بورق : بوره، تنکار، نطرون
۱۳۸- بوزیدان : مستعجله، لوکری
۱۳۹- بومادران : برنجاسف
۱۴۰- به : سفرجل، حیوا
۱۴۱- بهار نارنج : نارنج
۱۴۲- بهمن : دو جور است، سرخ و سفید
۱۴۳- بید : صعصاف
۱۴۴- بید انجیر : کرچک، خروع، کنتون، آریند
۱۴۵- بید انجیر ختایی : بید انجیر هندی، کرچک ختایی
۱۴۶- بید مشک : خلاف البلخی
۱۴۷- بیض : تخم مرغ
۱۴۸- پسته : فستق
۱۴۹- پنیرک : ختمی خبازی، خبازی، نان کلاغ
۱۵۰- پنیر مایه : انفحه
۱۵۱- پودنه : پونه، پودنج، حماحم، حبق
۱۵۲- پونه کوهی : مشک طرامشیع
۱۵۳- پیچک : نوعی لبلاب، عشقه
۱۵۴- تاتوره : جوزماثل، تاتوله، جوزرق
۱۵۵- تاجریزی سیاه : روپاس، انگور توره
۱۵۶- تباشیر : طباشیر، تواشیر(ماده ایست که از نوعی نی ترشح میشود)
۱۵۷- تباشیر فرنگی : سنگ مرمر ساییده
۱۵۸- تبغ : تنباکو، توتون
۱۵۹- تبن : کاه
۱۶۰- تبن مکی : اذخر
۱۶۱- ترشک : حماض، ترشه
۱۶۲- ترمس : باقلای شامی، باقلای مصری
۱۶۳- ترنجبین : شبنمی است که بر روی خارشتر مینشیند
۱۶۴- تره : گندنا، کراث
۱۶۵- ترتیزک : جرجیر، شاهی
۱۶۶- تفاح : سیب درختی
۱۶۷- تمر : خرما، کهجور
۱۶۸- تمشک : علیق، توت سه گل، کورتیکان، تموش
۱۶۹- توبال : ذرات مس سوخته که از مس گداخته جدا میشود
۱۷۰- توت : فرصاد
۱۷۱- تیواج : پوست زبان گنجشک
۱۷۲- ثعلب : بوزیدان
۱۷۳- ثفل : ته نشین، جرم چیزی که آبش گرفته شده
۱۷۴- ثوم : سیر بستانی
۱۷۵- جاکسو : تخم قدومه یا تودری
۱۷۶- جبن : پنیر
۱۷۷- جدوار : نوعی زرنباد، زرمبه، زنجبیل بیابانی
۱۷۸- جزر : هویج، کاجر
۱۷۹- جزر البری : هویج صحرایی، شقاقل
۱۸۰- جعده : مریم نخودی، کلپوره
۱۸۱- جفت الفستق : پوست روی پسته
۱۸۲- جلجلان : گشنیز، کزبره
۱۸۳- جلغوزه : میوه صنوبر
۱۸۴- جلنار : گل انار فارسی، گل انار نر
۱۸۵- جند بیدستر : غده ای در بدن سگ آبی
۱۸۶- جو : شعیر
۱۸۷- جوز : گردو، اخروت
۱۸۸- جوز بویا : جوز الطیب
۱۸۹- جوزق : پوست غوزه پنبه، جوزه
۱۹۰- جیوه : زیبق، سیماب
۱۹۱- جیوه کشته : جیوه ایست که با ماده دیگری آنقدر ساییده شود تا مضمحل شود
۱۹۲- چای سبز : چای ختایی
۱۹۳- چغندر : سلق
۱۹۴- حب الملوک : دانه های کرچک هندی یا ختایی
۱۹۵- حزا : نوعی از سداب
۱۹۶- حزنبل : نوعی بهمن
۱۹۷- حسن لبه : حصی لبان
۱۹۸- حل : کنجد، سمسم
۱۹۹- حلبه : شنبلیله، شنبلید
فرهنگ لغت داروهای گیاهی
۲۰۰- حماض : ترشک
۲۰۱- حنطه : گندم،کیهون
۲۰۲- حنظل : هندوانه ابوجهل، کبست
۲۰۳- خارشتر : گیاه ترنجبین
۲۰۴- خبازی : پنیرک
۲۰۵- خبث الحدید : زنگ آهن، اکسید آهن
۲۰۶- خبه : خاکشیر
۲۰۷- خربزه : بطیخ
۲۰۸- خربق سیاه : کندش
۲۰۹- خردل سفید : اسفند دشتی، رشاد
۲۱۰- خردل سیاه : خردل خوراکی معروف
۲۱۱- خرفه : بقله الزهرا
۲۱۲- خرما : تمر
۲۱۳- خروع : بید انجیر
۲۱۴- خزامی : شب بو، خیری
۲۱۵- خس : کاهو، خاس
۲۱۶- خشخاش : این گیاه چند نوع دارد از آنجمله سفید و سیاه است
۲۱۷- خشخاش بحری : مامیتا، مامیثا
۲۱۸- خل : سرکه
۲۱۹- خلاف البلخی : بید مشک
۲۲۰- خمر : شراب
۲۲۱- خوخ : شفتالو، هلو
۲۲۲- خولنجان : خسرو دارو
۲۲۳- خون سیاوشان : دم الاخوین
۲۲۴- خیار چنبر : فلوس
۲۲۵- دارچین ختایی : سلیخه
۲۲۶- دار فلفل : فلفل دراز، پیپل
۲۲۷- درمنه : شیح، شیح ارمنی
۲۲۸- درونج : درونک، درونه
۲۲۹- دلب : چنار، صنار
۲۳۰- دم الاخوین : خون سیاوشان
۲۳۱- دند : بید انجیر ختایی
۲۳۲- دوالک : اشنه
۲۳۳- دود القز : کرم ابریشم
۲۳۴- دوقو : تخم شقاقل
۲۳۵- دهن : روغن
۲۳۶- ذباب : مگس
۲۳۷- رازیانج : رازیانه
۲۳۸- رازیانه بیابانی : بادیان دشتیپ
۲۳۹- رازیانه رومی : انیسون
۲۴۰- راسن : زنجبیل شامی
۲۴۱- رال : باسلیقون، رال هندی(نوعی صمغ)
۲۴۲- راوند : ریوند، ریشه ریواس
۲۴۳- رجله : خرفه
۲۴۴- رمان : انار
۲۴۵- روبیان : ماهی روبیان، اربیان، میگو
۲۴۶- روپاس : تاجریزی سیاه
۲۴۷- روس : سماق
۲۴۸- روغن : دهن
۲۴۹- ریباس : راوند
۲۵۰- زبان گنجشک : لسان العصافیر، مرغ زبانک
۲۵۱- زبد : کره، مسکه
۲۵۲- زبیب : مویز
۲۵۳- زجمول : کشوث
۲۵۴- زرآوند مدهرج : زرآوند ماده
۲۵۵- زردچوبه : عروق الصفر
۲۵۶- زرنباد : جدوار
۲۵۷- زفت : صمغ صنوبر
۲۵۸- زنجبیل : سونتهه
۲۵۹- زنجفر : زنجرف، شنجرف، شنگرف
۲۶۰- زنیان : هاضوم، اژغون، خردانه
۲۶۱- زیره سفید : زیره سبز، زیره رومی
۲۶۲- زیره دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی، باسلیقون
۲۶۳- زیره نبطی : زیره سبز
۲۶۴- ساذج هندی : تیزپات
۲۶۵- سپستان : سبستان، لسوره
۲۶۶- سداب : دو نوع است: بری و بستانی
۲۶۷- سرنج : سلیقون
۲۶۸- سرو کوهی : ابهل
۲۶۹- سقز : بنه
۲۷۰- سقمونیا : محموده
۲۷۱- سکنجبین : مخلوطی از سرکه و شکر است
۲۷۲- سعد : سعد کوفی
۲۷۳- سلیخه : دارچین ختایی
۲۷۴- سلیقون : سرنج
۲۷۵- سنبل : ناردین
۲۷۶- سنبل الطیب : علف گربه، والریان
۲۷۷- سنبل هندی : آنژلیکا
۲۷۸- سنجد : غبیرا
۲۷۹- سندروس : صمغ سندروس، کهربا
۲۸۰- سنگ سرمه : اثمد
۲۸۱- سورنجان : بربری
۲۸۲- سوس : شیرین بیان، ملتهی، متکی
۲۸۳- سوسن : یاسمین
۲۸۴- سوسن آسمانی : ایرسا
۲۸۵- سیاهدانه : حبه السودا
۲۸۶- سیب : تفاح
۲۸۷- سیر : ثوم
۲۸۸- شاهتره : شاهترج، شیطره
۲۸۹- شاهدانه : شاهدانج، قنب
۲۹۰- شاهی : ترتیزک
۲۹۱- شبت : شوید
۲۹۲- شب یمانی : زاج سفید
۲۹۳- شراب : در زبان عربی بمعنی نوشیدنی و اصطلاحا بمعنی شربت است
۲۹۴- شعیر : جو
۲۹۵- شفتالو : خوخ
۲۹۶- شکر تیغال : مان گیاه، تیهال
۲۹۷- شلجم : شلغم، لفت
۲۹۸- شمشاد : بقس
۲۹۹- شنبلیله : حلبه
فرهنگ لغت داروهای گیاهی
۳۰۰- شونیز : سیاه دانه
۳۰۱-شوید : شبت
۳۰۲- شیتره : شاهتره
۳۰۳- شیح : درمنه
۳۰۴- شیر : لبن
۳۰۵- شیرین بیان : سوس
۳۰۶- صبر زرد : ایلیا
۳۰۷- صبر سقوطری : صبری است که در جزیره سقوطر هند بدست آمده است
۳۰۸- صعتر : آویشن، اویشم، کلکلیک، ساتر
۳۰۹- صفصاف : بید
۳۱۰- صندل : نوعی چوب که که سفید،زرد یا سرخ است
۳۱۱- عدس : مرجومک، مسور
۳۱۲- عقاب : نوشادر
۳۱۳- عفص : مازو، مازو پهل
۳۱۴- علیق : تمشک
۳۱۵- عنب : انگور
۳۱۶- عنب الثعلب : تاجریزی سیاه
۳۱۷- عنبر : ماده خوشبویی است که از نوعی نهنگ بدست می آید
۳۱۸- عنزروت : انزروت
۳۱۹- عنصل : اسقیل
۳۲۰- غبیرا : سنجد
۳۲۱- فجل : ترب
۳۲۲- فرصاد : توت
۳۲۳- فستق : پسته
۳۲۴- قارچ : فطر
۳۲۵- قارچ چمن : غاریقون
۳۲۶- قازیاغی : اطریلال
۳۲۷- قاقله کبار : هل باد
۳۲۸- قداح : بهارنارنج
۳۲۹- قدومه : تودری
۳۳۰- قردمانا : کراویه، زیره دشتی
۳۳۱- قرص الظهر : بلادر
۳۳۲- قرصعنه : شقاقل
۳۳۳- قرص کمر : بلاذر
۳۳۴- قرنفل : میخک
۳۳۵- قطن : پنبه
۳۳۶- قطونا : اسفرزه
۳۳۷- قلقطار : زاج زرد
۳۳۸- قلومس : تنباکو
۳۳۹- قیصوم : بومادران
۳۴۰- کاسنی : هندبا
۳۴۱- کاشم : انجدان رومی
۳۴۲- کاکنج : عروس پشت پرده
۳۴۶- کتیرا : کثیرا
۳۴۷- کدو : قرع
۳۴۸- کرچک : بید انجیر
۳۴۹- کراویه : زیره سبز، زیره رومی
۳۵۰- کراویه دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی
۳۵۱- کزبزه : گشنیز، جلجلان
۳۵۲- کف دریا : زبد البحر
۳۵۳- کلپوره : جعده
۳۵۴- کمون : زیره
۳۵۵- کنجد : سمسم
۳۵۶- کنجده : انزروت
۳۵۷- کوله پر : انجدان رومی
۳۵۸- کهربا : صمغ فسیل شده نوعی کاج
۳۵۹- گز : اثل
۳۶۰- گزنه : انجره
۳۶۱- گل ارمنی : نوعی از خاک ارمنستان
۳۶۲- گل عنبر بو : جعده
۳۶۳- لاک : لک، نوعی صمغ است که در هند بدست می آید که برای لاک کردن و مهر نمودن و نیزدر رنگرزی از آن استفاده مینموده اند
۳۶۴- لبان : کندر (برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد کندر اینجا کلیک کنید)
۳۶۵- لسان البقر : زبان گاو
۳۶۶- مارچوبه : هلیوم، هلیون، مارگیا
۳۶۷- مازو : عفص
۳۶۸- مامیثا : خشخاش بحری
۳۶۹- ماهی روبیان : میگو
۳۷۰- محموده : سقمونیا
۳۷۱ – مخلصه : گل کتانی
۳۷۲- مرزنجوش : مرزنگوش، سرمق، دوما
۳۷۳- مریم نخودی : جعده
۳۷۴- مشک : ماده معطری که از پوست شکم آهوی ختن بدست می آید
۳۷۵- مشک طرامشیع : پونه کوهی
۳۷۶- مصطکی : علک رومی
۳۷۷- مقل : نوعی صمغ است
۳۷۸- ملح : نمک
۳۷۹- مورد : آس
۳۸۰- مویز : زبیب
۳۸۱- میخک : قرنفل
۳۸۲- نعناع : نعنع
۳۸۳- نوشادر : کلرور آمونیم
۳۸۴- نیلوفر : نیلو پهل
۳۸۵- وج : اگر
۳۸۶- وسمه : کتم(به آن رنگ ریش هم گفته میشود)
۳۸۷- هل باد : هل کبار، قاقله کبار
۳۸۸- هلیله : اهلیلج
۳۸۹- هلیمو : ریشه ترشک صحرایی
۳۹۰- همیشه بهار : ابرون
۳۹۱- هندبا : کاسنی
۳۹۲- هندوانه : بطیخ الهندی
۳۹۳- هندوانه ابوجهل : حنظل
۳۹۴- هویج : جزر
۳۹۵- هویج صحرایی : شقاقل
۳۹۶- یاقوت : از سنگهای قیمتی است
۳۹۷- یبروج : مهرگیاه
۳۹۸- یتوع : نام عمومی گیاهانیکه با شکستن شاخه آنها شیرابه ای خارج میشود
۳۹۹- یسر : چوبی است سیاه رنگ، چوب بان
۴۰۰- یمسو : شوره
فرهنگ لغت داروهای گیاهی

منبع: پارسی طب

گیاهان به زبان عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *