تفاوت نهی و نفی مضارعتفاوت نهی و نفی مضارع

فرق لا نهی و لا نفی مضارع

فرق لا نهی و  لا نفی مضارع

لا نهی و لا نفی مضارع هر دو بر سر فعل مضارع می آیند و ممکن است با هم اشتباه شوند
برای تشخیص این دو نوع فعل از هم با ما همراه شوید
چند نکته وجود دارد که در تشخیص این دو نوع فعل از هم کمک می کند:
۱- لا نهی فعل مضارع را مجزوم می کند (آخر آن ساکن می شود یا نون آن حذف می شود و ….)
اما فعل نفی هیچ تغییری در شکل ظاهری فعل ایجاد نمی کند
۲-از نظر معنا نیز بین این دو نوع لا تفاوت وجود دارد
لای نهی: لا تذهب: نرو
لا نفی : لاتذهب : نمی رود
۳-لا نهی معمولا بر سر ۶ صیغه مخاطب می آید اما لای نفی بر سر تمامی صیغه های مضارع می آید

متن و ترجمه عربی دوازدهم (زبان قرآن ۳) ریاضی و تجربی – درس اول


فعل نهی : فعلی است که فاعل را از انجام کار باز می دارد یعنی فعل نهی انجام ندادن کاری را از فاعل می خواهد فعل نهی به معنایی امر منفی می باشد. مانند : لا تـَذهـَب ( نرو یا مرو)

طریقه ساختن فعل نهی : فعل نهی از فعل مضارع مخاطب ساخته می شود بدین ترتیب:

۱ ـ لا (لای نهی) را به اول فعل مضارع می افزائیم.

۲ ـ آخر آن را مجزوم می کنیم یعنی آخرش را ساکن کرده و در صیغه هایی که دارای نون است نون های آن را حذف می کنیم به جز نون جمع مؤنث.

مانند : تـَذهـَبُ = می روی         لا تـَذهـَب = نرو

نکات:۱ـ در صیغه ی جمع مذکر بعد از حذف کردن حرف نون به جای آن الف زائدی می افزائیم. مانند: تـَخرُجـُونَ = لا تـَخرَجـُوا

۲ـ فرق بین لای نهی و لای نفی ؟: فرق بین لای نهی و لای نفی در این است که: لای نفی آخر فعل مضارع را تغییر نمی دهد ولی لای نهی آخر فعل مضارع را ساکن می کند یا نون آن را حذف می کند بجز نون جمع مؤنث.

۳ـ شباهت بین لای نهی و لای نفی ؟ : هر دو فعل مضارع را منفی می کنند.

مانند:   لا تـَذهـَبُ ( نمی روی)     لاتـَذهـَب ( نرو)

فرق لا نهی و لا نفی مضارع

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

One thought on “فرق لا نهی و لا نفی مضارع”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *