نوشتن چکیده برای مقاله عربیمقاله - چکیده

مقاله عربی: بررسی تطبیقی صبغۀ اشرافی شعر عنصری و ابن معتز
برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید
نویسندگان
محمود حیدری ۱ ؛ حجت الله هاشمی۲
۱استادیار بخش زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه یاسوج
۲دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه یاسوج
چکیده
ادبیات، بازتاب­ دهنده وضعیت اجتماعی ادیب و شرایط اجتماعی زندگی اوست. براساس مکتب اروپای شرقی ادبیات تطبیقی، عوامل اجتماعی، نقش مؤثری در ایجاد ادبیات دارد و هرگاه دو جامعه در درجه یکسانی از پیشرفت اجتماعی و اقتصادی باشند، این امر، منجر به ظهور تشابه زیاد در ادبیات آنها می­ شود. یکی از بارزترین وجوه شعری عنصری، قصیده ­پرداز مشهور قرن چهارم و ا بن­معتز عباسی، صبغه اشرافی و ذکر آثار و مظاهرآن است. بی­تردید، شرایط زندگی دو شاعر در دربار و تمکّن مالی آنها، در به­ کارگیری عناصر و مظاهر اشرافی در شعر آن دو بسیار مؤثر بوده ­است. این جستار، براساس شیوه توصیفی – تحلیلی و با مقایسه شعر این دو شاعر و پرداختن به مصداق­ های اصلی و مهم صبغه اشرافی در شعر آنها، نشان می ­دهد که رنگ اشرافی و صور خیال مبتنی بر محیط درباری در شعر دو شاعر، بسیار محسوس و ملموس است؛ با این تفاوت که سایه مدح وستایش بر وصف­های اشرافی عنصری چیره ­شده امّا ابن­ معتز در وصف­ های اشرافی خود، کمتر از مدح و ستایش بهره ­گرفته­ است.
کلیدواژگان
عنصری؛ ابن‌معتز؛ صبغه اشرافی؛ ادبیات تطبیقی

مراجع

-کتاب­ها

۱- ابن معتز، عبدالله. (بی تا). دیوان. بیروت: دار صادر.

۲-_____ . (۲۰۰۴). دیوان. تحقیق مجید طراد. بیروت: دارالکتب العربی.

۳- پروینی، خلیل. (۱۳۹۱). الأدب المقارن (دراسات تطبیقیه و نظریه). تهران: سمت.

۴- جمال الدین، محمبد سعید. (۱۳۸۹). ادبیات تطبیقی (پژوهشی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی). ترجمه سعید حسام­پور و حسین کیانی. شیراز: دانشگاه شیراز.

۵- خاقانی. (۱۳۷۳). دیوان، به تصحیح ضیاءالدین سجادی. تهران: انتشارات زوار.

۶-زرّین­ کوب، عبدالحسین. (۱۳۷۸). با کاروان حله. تهران: انتشارات علمی.

۷- شفیعی کدکنی، محمّدرضا. (۱۳۶۶). صور خیال در شعر فارسی. تهران: آگاه.

۸- صفا، ذبیح ­الله. (۱۳۶۸). تاریخ ادبیات ایران. تهران: انتشارات ققنوس.

۹- صولی، ابوبکر محمّد بن یحیی. (۱۹۷۸ ). شعر ابن المعتز. تحقیق یونس السامرایی. بغداد: وزاره الثقافه و الفنون.

۱۰- عنصری. (۱۳۶۳). دیوان. به تصحیح محمّد دبیرسیاقی. تهران: انتشارات سنایی.

۱۱- الفاخوری، حنا. (۱۳۶۱ ). تاریخ ادبیات زبان عربی. ترجمه عبدالمحمّد آیتی. تهران: توس.

۱۲- مروه، محمّدرضا. (۱۹۹۰). عبدالله بن المعتز؛ خلیفه یوم و لیله. بیروت: دار الکتب العلمیه.

– مقاله­ ها

۱-دشتی، مریم و صادقیان، محمّدعلی. (۱۳۸۸). «لحن حماسی در قصاید عنصری». نامه پارسی. شماره ۳۸و۳۹، صص۱۵۰ -۱۷۴٫

۲- دلشاد، جعفر و قربان ­نژاد، الهام. (۱۳۸۹). «مقایسه اشعار وصفی ابن معتز و منوچهری دامغانی». نشریه ادبیات تطبیقی. صص ۴۹ -۶۸٫

۳- غلامرضایی، محمّد. (۱۳۸۵). «طرز عنصری». نامه فرهنگستان. ضمیمه شماره۲۴، صص ۵ -۸۳٫

۴- محمّدی درخشش، خدیجه و عبدالمحمّدی، حمیدرضا. (بی تا). «ابن معتز، وصافی چیره ­دست در وصف مظاهر طبیعت». فصلنامه پژوهش ادبی (مجله ادبی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان). دوره ۴، شماره ۱۵٫

۵- یلمه ­ها، احمد. (۱۳۹۰). «بررسی تطبیقی مضامین امیر معزی و ابن معتز عباسی». فصلنامه لسان مبین. شماره ۶، صص ۲۴۱ -۲۵۹٫

۶- ـــــــــــــــ.. (۱۳۹۲). «بررسی تطبیقی اشعار مدحی عنصری و متنبی». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. سال چهارم، شماره ۸، صص ۳۱۸ -۳۳۵٫

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *