ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشونمقاله عربی - تحقیق عربی بررسی تطبیقی خرد در "شاهنامه" و "الأدب الصغیر و الأدب الکبیر"

بحثی در ترجمه شعر و دشواری انتقال ایماژهای شاعرانه و موسیقی شعر

نویسندگان
یعقوب نوروزی ۱؛ سیف الدین آب برین۲
۱هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو
۲هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
چکیده
رجمه برگرداندن متن از زبانd به زبان دیگر است و مترجمان نقش رابط فرهنگی بین ملg را دارند و با ترجمه آثار ، ملل مختلف را با ویژگیهای فکری و فرهنگی هم آشنا می سازند. زبان هر ملتی ویژگیهای آوایی،صرفی و نحوی و لغوی خاص خود را دارد و با توجه به اینکه زبان ،کالایی فرهنگی است به شدت متاثر از فرهنگ ،آداب و سنن،شیوه های زندگی،ویژگیهای محیطی و جغرافیایی و اقلیمی آن جامعه است. با این توصیف ترجمه انتقال فرهنگ یک جامعه در قالب زبان به جامعه ای دیگر است و به سبب در هم تنیدگی زبان و فرهنگ،ترجمه کار چندان آسانی نیست و از این میان ترجمه شعر با توجه به ویژگیهای خاص زبان شعر،دشوارتر است.در زبان شعر کلمات صرفا برای انتقال معنا به کار نمی روند و ویژگیهایی زیبایی شناسانه خاص خود را دارند.کلمات همزمان با ویژگی های خاص آوایی و موسیقیایی خود و شکل قرار گرفتن در قالب شعر، انتقال معنا را قوت می بخشند و القائات و تداعی های متفاوتی را به ذهن متبادر می کنند که این ویژگی در ترجمه از میان برمی خیزد. علاوه بر این بسیاری از مولفه های فرهنگ ملی و بومی که در حافظه تاریخی یک ملت ثبت شده اند و نماینده مفاهیمی خاص هستند قابل انتقال به زبان دیگر نمی باشند.در این مقاله از دشواری انتقال بعد موسیقایی شعر و عناصر ملی در شعر بحث شده و همزمان با این دشواری، ترجمه شعر برای ایجاد پل دوستی و تفاهم بین ملل امری الزام آور جلوه داده شده است.
کلیدواژه‌ها
ترجمه؛ شعر؛ موسیقی شعر؛ فرهنگ؛ عناصر ملی و بومی
موضوعات
سایر
عنوان مقاله [English]
review to the translation of poem and difficulty the transfer of poetic images and music of poems
چکیده [English]
Translation is the convert of text from one language to other language and translators have a functıon as a cultural ambassadors. Translators by translation of scientific an literary works help for recognition of cultural and mental aspects ,life style, traditions and nature of nations and societies. any language have a special phonic, syntactical ,lexical and grammatical attributes and due to the language is a cultural product is deeply affected by culture, traditions, life style and environment. With a this translation in vast concept is transition of one society culture to language of another society and because of the translation is very difficult affair. Translation of poem with regard to the special aspects of literary language as difficult as other texts. In literary language words don’t merely function as a transferor of meaning but aesthetic attributes of literary language is important in beauty and influence of poem.in translation of poem from language to other language phonetic and musical attributes can not transfer. images is other parts of poem couldn’t transfer in translation and in this essay debate in detail around this concept
کلیدواژه‌ها [English]
: translation, poem, music of poem, culture, national elements

عمل ترجمانی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *