برچسب: پیرنگ چیست

پیرنگ در داستان - پیرنگ چیست ؟ 0

پیرنگ چیست ؟

پیرنگ چیست ؟ تعبیر پیرنگ به جای «plot» که اولین بار «ارسطو» به کار برد، نخستین بار توسط «محمدرضا شفیعی کدکنی» پیشنهاد شد و به وسیله «جمال میر صادقی» به کار گرفته شد. پیرنگ...