برچسب: قواعد زبان عربی

ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون 0

اعراب تقدیری چیست ؟

اعراب تقدیری چیست ؟ کلماتی معربی که اعراب تقدیری دارند، عبارتند از : ۱)  اسم مقصور                         ۲) اسم منقوص                      ۳) مضاف به ضمیر «ی» ۱- اسم مقصور:  به اسمی های که آخرین حرف آن...