تصفیه حساب یا تسویه حساب کدام صحیح استتصفیه حساب یا تسویه حساب کدام صحیح است

تصفیه حساب یا تسویه حساب کدام صحیح است

در مسائل مالی تصفیه حساب درست است و تسویه حساب صحیح نیست. توضیح در ادامه

در دوران اخیر بعضی گمان کرده اند که “تصفیه حساب” غلط است و به جای آن باید “تسویه حساب” بگویند. بعضی از فضلا (از جمله سعید نفیسی، در مکتب استاد، ص ۶۴) نیز بر این تصور غلط صحه گذاشته اند. تصفیه در عربی به معنای “پاک کردن و پالوده کردن” است و تصفیه حساب در موردی به کار میرود که حساب پرداخته و پاک شده باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد. همین ترکیب مجازا به “هر نوع اقدام عملی برای انتقامجویی و کینه کشی” اطلاق میشود. ولی “تسویه” یعنی مساوی کردن، یکسان کردن، همسطح کردن (مثلا زمین ناهموار را) و “تسویه حساب” به معنای “ایجاد تعادل و موازنه در حساب” است. این ترکیب به معنای مجازی به کار نمیرود و با تصفیه حساب مرادف نیست.

 

غلط ننویسیم، ص١٠٧
به قلم مرحوم #ابوالحسن_نجفی
انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


فرهنگ فارسی (دکترمحمّد معین) تسویه : برابر کردن ، مساوی ساختن ، یکسان کردن

تسویه کردن : برابر کردن ، مساوی ساختن

تصفیه : (1) پاک کردن، پاکیزه ساختن، پالودن، صاف کردن، بی آلایش کردن، خالص کردن

(2) به پایان رسانیدن امری (3) رفع اختلاف کردن / تصفیه حساب : پاک کردن حساب خود

با شخص دیگر یا مؤسّسه ای، تفریغ حساب.

فرهنگ عمید (حسن عمید)

تسویه : مساوی کردن ، برابر کردن ، یکسان کردن ، راست کردن

تصفیه : (توضیح آن شبیه به فرهنگ معین است)

تصفیه حساب : حساب قرض و طلب خود را با دیگری روشن ساختن و پاک کردن

غلط ننویسیم (دکتر ابوالحسن نجفی)تصفیه ی حساب : در دوران اخیر بعضی گمان کرده اند که « تصفیه ی حساب» غلط است و

به جای آن باید « تسویه ی حساب» بگویند. بعضی از فضلا (از جمله سعید نفیسی ، در

مکتب استاد، ص64) نیز بر این تصوّرغلط صحّه گذاشته اند.

تصفیه در عربی به معنای «پاک کردن و پالوده کردن» است و « تصفیه ی حساب» در

موردی به کار می رود که حساب پرداخته و پاک شده باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد.همین

ترکیب مَجازاً به هر نوع اقدام عملی برای انتقام جویی و کینه کشی اطلاق می شود ؛ ولی «

تسویه » یعنی «مساوی کردن ، یکسان کردن» ، هم سطح کردن (مثلاً زمین ناهموار را) و «

تسویه ی حساب» به معنای « ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است.

این ترکیب در معنای مجازی به کار نمی رود و با « تصفیه ی حساب» مرادف (هم معنی)

نیست.

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *