آموزش زبان عربیآموزش مکالمه عربی تدریس عربی کلاس

ایدئولوژی زبانی در آموزش زبان

دانلود مقاله ایدئولوژی زبانی در آموزش زبان: بررسی جایگاه زبان مادری در یادگیری و به‌کارگیری زبان انگلیسی در ایران

برای دانلود مستقیم مقاله اینجا کلیک کنید

همچنین بخوانید : دال و مدلول چیست ؟

نویسندگان

رضا غفار ثمر ۱ شبنم مختارنیا ۲ رامین اکبری ۳ غلامرضا کیانی ۱

۱ دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۲ دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۳ استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی جایگاه زبان فارسی در یادگیری و به‌کارگیریِ زبان انگلیسی در ایران، به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را ۱۵۰ دانشجوی کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی تشکیل می‌دهند که به روش غیراحتمالی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده در این پژوهش پرسشنامه‌ای است که محققان طراحی و اعتبارسنجی کرده‌اند. روایی محتوایی پرسشنامه را متخصصان فن تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۷۴/۰ و قابل‌قبول تشخیص داده شد. روایی سازه پرسشنامه نیز با انجام تحلیل عاملی بررسی شد و ۲۲ گویه پرسشنامه تحت شش عامل بارگذاری شد که در مجموع ۶۶/۶۱ درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داد. عامل نخست که باور فراگیران بر تأثیر منفی استفاده از زبان فارسی بر کیفیت و سرعت یادگیری زبان و آموزش مهارت صحبت‌کردن و تلفظ را دربرگرفت در مجموع ۳۱۱/۲۰ درصد از واریانس کل را تبیین کرد. پس از بررسی اولویت شرکت‌کنندگان در خصوص عامل‌ها و گویه‌های پرسشنامه، در نهایت پیشنهادهایی به منظور انجام پژوهش‌هایی جامع‌تر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

ایدئولوژی زبانی آموزش زبان انگلیسی به‌کارگیری زبان انگلیسی جایگاه زبان مادری
Language ideology in ELT: The role of Farsi in learning and using English in Iran
Abstract
This survey study was conducted to explore the place of L1 (Farsi) in teaching and using English in Iran. The participants were 150 students of Translation Studies at Islamic Azad University of Karaj. To collect the required data a questionnaire was developed; the content validity of which was established by a panel of experts of ELT. Cronbach’s alpha was employed to determine the reliability of the instrument (α= ۰٫۷۴). In addition, the construct validity of the instrument was established by conducting factor analysis. The 22 items of the questionnaire were loaded under 6 factors which explained 61.66% of the total variance. The first resultant factor was attributed to apparent negative effects of using Farsi in English classes on the quality and quantity of English learning in general and learning speaking and pronunciation in particular which explained 20.311% of the total variance. After investigating the priorities of the participants regarding the items and resultant factors, suggestions for conducting further comprehensive studies were provided.
آشوری، د. (۱۳۸۷). زبان باز: پژوهشی درباره زبان و مدرنیت. تهران: نشر مرکز.

ازکیا، م.، دربان‌آستانه، ع. (۱۳۸۲). روش‌های کاربردی تحقیق. تهران: انتشارات کیهان.

حبیب‌پور، ک.، صفری، ر. (۱۳۸۸). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی. تهران: انتشارات متفکران.
Auerbach, E.R. (1993a). Comments on Elsa Roberts Auerbach’s “Reexamining English Only in the ESL Classroom”. The Author Responds. TESOL Quarterly, 28/1: 157-161.

Auerbach, E.R. (1993b). Re-examining English Only in the ESL Classroom.TESOL Quarterly, 27/1: 9-32.

Bachman, L. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press.

Bachman, L., Palmer, A. (1996). Language testing in practice. Oxford: Oxford University Press.

Bennett, M. (2004). Becoming interculturally Competent. In Wurzel, J. (ed.). Toward multiculturalism: A reader in multicultural education (2nd ed., pp. 62-77). Newton, MA: Intercultural Resource Corporation.

Bloch, M. (1991). Language, anthropology and cognitive science. Man, 26, 183–۱۹۷٫

Canale, M., Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1, 1-17.

Celce-Murcia, M., Dornyei, Z., Thurrell, S. (1995). Communicative competence: a pedagogically motivated model with content specifications. Issues in Applied Linguistics, 2, 5-35.

Chomskey, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge: MIT Press.

Clarke, M. (1976). Second language acquisition as a clash of consciousness.Language Learning, 26, 377-390.

Coetzee-Van Rooy, S. (2006). Integrativeness: untenable for world Englishes learners? World Englishes, 25 (3-4), 437-450.
Cook, V. (2002). Background to the L2 user. In V. Cook (Ed.), Portraits of the L2 user (pp. 1–۲۸). Buffalo, NY: Multilingual Matters.

Cook, V. (2001). Using the first language in the classroom.Canadian Modern Language Review, 57, 402– ۴۲۳٫

Cook, V.. (1999). Going beyond the native speaker in language teaching. TESOL Quarterly, 33, 185–۲۰۹٫

Dornyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: Oxford University press.

Flege, J. (1988). The development of skill in producing word-final /p/ and /b/: Kinematic parameters. Journal of the Acoustical Society of America, 84, 1639-1652.

Flege, J., Frieda, E., Nozawa, T. (1997). Amount of native-language (L1) use affects the pronunciation of an L2. Journal of Phonetics, 25, 169-186.

Flege, J., MacKay, I. (2004). Perceiving vowels in a second language.Studies in Second Language Acquisition, 26, 1-34.

Franklin, C. (1990). Teaching in the Target Language: Problems and Prospects. Language learning Journal, 20-24.

Gomez Martinez, S., Fuertes Olivera, P. (2003). A Revision of the Role L1 Plays in Second Language Learning. In P. Abad Garcia and J.R. Fernandez Suarez (eds.), EstudiosdeFilologiaInglesa (pp. 193-205). Valladolid: Universidad de Valladolid.

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic Books.

Grim, F. (2010). L1 in the L2 classroom at the secondary and college levels: A comparison of functions and use by teachers. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 7 (2), pp. 193–۲۰۹٫

Halliwell, S., Jones, B. (1991). On Target: Teaching in the Target Language center for Information on language teaching. Pathfind, 5.

Howatt, A. (1984). A history of English language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Johnson, J., Newport, El. (1989). Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. Cognitive Psychology, 21, 60-99.

Kecskes, I., Papp, T. (2003). How to Demonstrate the Conceptual Effect of L2 on L1? Methods and Techniques. In V. Cook (Ed.).Effects of the second language on the first (pp. 247-265).Clevedon: Multilingual Matters.

Krashen, S. (1985). The input hypothesis: Issues and implications. New York: Longman.

MacKay, I., Flege, J. (2004). Effects of the age of second-language (L2) learning on the duration of L1 and L2 sentences: The role of suppression. Applied Psycholinguistics, 25, 373-396.

Mokhtarnia, Sh. (2011). The Interface Between Language and Culture: Exploring a Case of Resistance. The Journal of English as an International Language, 6 (2), 91-117.

Penfield, W., Roberts, L. (1959). Speech and brain mechanisms. New York: Atheneum Press.

Phillipson, R. (1992). Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

Prodromou, L. (2002). From mother tongue to other tongue. Retrieved on August 20, 2013 from http://www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/mothertongue.shtml

Scherag, A., Demuth, L., Roesler, F., Neville, H., Roeder, B. (2004). The effects of late acquisition of L2 and the consequences of immigration on L1 for semantic and morpho-syntactic language aspects.Cognition, 93:B97-B108.

Scott, V., Fuente, M. (2008). What’s the Problem? L2 Learners’ use of the L1 during consciousness-raising, form-focused tasks. The Modern Language Journal, 92, i, 100-113.

Seliger, H., Vago, R. (1991). The study of first language attrition: An overview. In H. W. Seliger& R. M. Vago (Eds.), First Language Attrition (pp. 3-15). Cambridge: Cambridge University Press.

Stern, H.H. (1992). Issues and options in language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Ventureyra, V., Pallier, Ch. (2004). In search of a lost language: The case of adopted Koreans in France. In M.S. Schmid, B. Kopke, M. Keijzer & L. Weilemar (Eds.), First Language Attrition: Interdisciplinaryperspectives on methodological issues (pp. 207-221), Amsterdam: John Benjamins.

Williams, M. (1994). Motivation in foreign and second language learning: An interactive perspective. Educational and child psychology, 11, 77-84.

Yashima, T. (2009).International Posture and the Ideal L2 Self in the Japanese EFL Context. In Dörnyei, Z. and Ushioda, E. (eds.)Motivation, language identity and the L2 self. (pp. 144-163). Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Xhemaili, M. (2013). The advantages and disadvantages of mother tongue in teaching and learning English for Specific Purposes (ESP) classes. Anglisticum Journal (IJLLIS), 2 (3), 191-195.

ایدئولوژی زبانی در آموزش زبان

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *