اسم اشاره در زبان عربیاسم اشاره در زبان عربی

اسم اشاره در زبان عربی – هذا و هذه در عربی

 

موصوف و صفت عربی – اینجا کلیک کنید
درزبان فارسی برای اشاره کردن به اشخاص و اشیاء از کلمات:

این (برای نزدیک) و آن (برای دور) استفاده می کنیم:

این دانش آموز است . آن معلم است.

این تخته است . آن کتاب است.

در ادبیات فارسی چون جنسیّت (مذکر و مؤنث) مطرح نیست،

برای مذکر ومؤنث از یک لفظ استفاده می شود.

این محمّد است. این سارا است.

آن مرد است . آن زن است.

اما در زبان عربی برای اسم مذکر از اسم اشاره مذکر و برای مؤنث از اسم اشاره مؤنث استفاده می شود.

– اسم اشاره در زبان عربی:

۱)اسم اشاره به نزدیک:

مفرد مذکر:هذا مفرد مؤنث: « هذهِ»

مثنی مذکر: هذانِ ، هَذَینِ مثنی مؤنث: «هاتانِ ، هاتِینِ »

جمع:«مذکر و مؤنث» هؤلاء

۲)اسم اشاره به دور

مفرد مذکر: ذلِکَ مفرد مؤنث: تلکَ

مثنی مذکر: ذانِکَ ،ذَینِکَ مثنی مؤنث: تَانِکَ ، تَینِکَ

جمع: «مذکر و مؤنث» اولئکَ

چند لفظ از اسماء اشاره به مکان اختصاص دارد:

هُنا: برای اشاره به نزدیک« اینجا»

هُناکَ : برای اشاره به مکان متوسط.

هُنالِکَ و ثَمَّ: برای اشاره به مکان دور

اسم اشاره در زبان عربی

با استفاده از اسم اشاره وبا توجه به موقعیت دور یا نزدیک بودن آن جاهای خالی را پر کنید؟

….. فراشهٌ (دور) ….. سفینه (نزدیک)

….. بحرٌ (نزدیک) ….. نملهٌ (دور)

…..طعامٌ (دور) ….. رمّانٌ (نزدیک )

تذکر:أُولئکَ و هؤلاء میان جمع مذکر و جمع مؤنث مشترک هستند:

هؤلاء إخوانٌ ، هؤلاءِ أخَوَاتٌ

برای جمع غیر عاقل از اسم اشاره مفرد مؤنث استفاده می کنیم.

تلکَ(هذهِ) الجبالُ ، هذهِ (تلکَ) کُتُبٌ

هذِهِ کُتُبٌ­ علمیّهٌ: اینها ، کتابهای علمی هستند.

اسم اشاره مثنی مانند اسم­ های مثنی معرب به حروف هستند،

در حالت رفع «الف و نون » و در حالت نصب و جر «یاء و نون » می گیرند.

ترجمه اسم اشاره:

اگر بعد از اسم­ اشاره ­اسم­ دارای(ال)بیاید باید لازم ­است ­که ­اسم اشاره ­به ­صورت مفرد (این) و (آن) ترجمه ­کرد. و برعکس­ اگراسم بعد از آنها (مشارٌالیه) نکره ­باشد اسم اشاره­ طبق صیغه ­ی خود ومشارٌالیه به صورت­ مفرد ترجمه می­شود.

به ترجمه ی عبارات زیر توجه کنید:

هذهِ الشَّجرهُ باسِقَهٌ:

این درخت ، بلند است.

هؤلاءِ الطالباتُ مُجتَهِداتٌ:

این دانش آموزان ، کوشاهستند.

هؤلاءِ طلابٌ: اینها ، دانش آموز هستند.

هؤلاءِ النّاسُ یُکْرِمُونَنِی:

این مردم مرا گرامی می دارند.

هذا المُعَلِّمُ حاذِقٌ:

این معلّم ، ماهر است.

هذانِ­ المُعَلِّمانِ حاذِقانِ :

این معلّمان ماهر هستند.

هذانِ­ معلِّمانِ:

اینها ، معلّم هستند.

هؤلاءِ الْمُعَلِّمُونَ حَاذقُونَ:

این معلّمان ماهر هستند.

هؤُلاءِ مُعَلِّمُونَ:

اینها معلّم هستند.

نکته: اگر اسم دارای «ال» بعد از اسم اشاره جامد باشد نقش عطف بیان دارد و اگر مشتق باشد نقش صفت دارد:

هذا الرَّجُلُ : این مرد « الرَّجُلُ :عطف بیان است»

رَبِّ إِجعَل هذا البلدَ آمِنَاً « البلدَ :عطف بیان و منصوب است»

هذا الکَاتِبُ : این نویسنده « الکاتِبُ: صفت است»

و اگر اسم بعد از اسم اشاره نکره باشد نقش خبر دارد:

هذا کاتِبٌ : این نویسنده است « کاتِبٌ خبر و مرفوع»

عَیِّن الخطأَ:سراسری زبان ۸۹

۱)الظُّلمُ علی الضَّعیفِ أَقبَحُ الظُّلمِ ، و هذا العملُ مذمومٌ:

ظلم برضعیف ،زشت ترین ظلم است و این کار ناپسند است.

۲)الزّاهِدُونَ یَجتَنِبُونَ الخطیئاتِ ، وهؤلاءِ محبوبُونَ عندَ اللهِ:

زاهدان از خطاها دوری می کنند ،واین ها پیش خدا محبوبند.

۳)النَّاسُ یُذنِبُونَ و قلیلٌ مِن هؤلاءِ المُذنِبینَ یَتُوبُونَ:

مردم گناه می کنند وعدّه ی کمی از این ها گناهکارانی هستند که توبه می کنند.

۴)یَعبُدُ العابِدُونَ اللهَ فی الّلیلِ المظلِمِ و هذا اللّیلُ کَسترٍ لَهُم:

عابدان خدا را در شب تاریک عبادت می کنند و این شب مانند پوششی برای آنهاست.
گزینه «۳» زیرا اسم پس از اسم اشاره باید به صورت مفرد ترجمه شود.

اسم اشاره در زبان عربی

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

2 thoughts on “اسم اشاره در زبان عربی – هذا و هذه در عربی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *