ان و اخوات آن در عربیقواعد عربی دوازدهم - حروف مشبهه بالفعل

قواعد عربی دوازدهم – حروف مشبهه بالفعل

قواعد عربی دوازدهم – حروف مشبهه بالفعل

حروف مشبهه، حروفی هستند که برای تأکید، بر سر مبتدا و خبر می آیند و مبتدا را به عنوان اسم خود قرار داده و اعراب آن را منصوب کرده و خبر را خبر خود قرار می دهد که اعراب آن مرفوع می شود مثال :

إن المعلمَ جیدٌ: معلم خوب است

و اما انواع حروف مشبهه:

نکته بسیار مهمی که معلمان و دانش آموزان عزیز باید دقت کنند این است که حروف مشبهه بالفعل همان گونه که از اسمش مشخص است جزء حروف است و حرف به خودی خود معنا ندارد. بنابراین معناهای گفته شده ممکن است همه جا صحیح نباشد. برای مثال (إن و أن) در عبارت های معمولی ترجمه نمی شود. ما نیز در مثال بالا آن را ترجمه نکردیم

إنَّ / أنَّ: (قطعاً / که، اینکه)

کأَنَّ: (گویا)

لیتَ: (کاش)

لعلَّ: (شاید)

لکنَّ: (لکن)

متن و ترجمه درس اول عربی دوازدهم را اینجا ببینید

نکته:

تفاوت إنَّ و أَنَّ در این است که «إنَّ» معمولا در ابتدای جمله و «أَنَّ» در وسط جمله می آید.

تمرین: نحوۀ کاربرد حروف مشبهه را در جملات زیر ببینید:

۱- إِنَّ أحسَنَ الحَسَنِ حُسنُ الخُلقِ: به راستی که نیکوترین نیکی ها ، خلق نیکو است.

۲- وصلتُ إلی هذه النتیجه أَنَّ الطالبَ النشیطَ ناجحٌ: به این نتیجه رسیدم که دانشجوی کوشا موفق است.

۳- فرحتُ من لقاء صدﻳﻘﻲ کأنّی کُنتُ أَطیرُ فی السمّاء: از دیدار دوستم چنان خوشحال شدم که گویی در آسمان پرواز میکردم.

۴- لیتنی کنتُ معکُم فأفوزَ معکم فوزاً عظیماً : ای کاش با شما بودم تا به همراه شما به سعادت و رستگاری می رسیدم.

۵- لعلَّ المعلَّم یأتی: شاید معلم بیاید.

۶- أعرف أنّ الأکلَ لذیذٌ لکنّ الإسرافَ فی الأکلِ ضارٌّ : میدانم که خوردن لذت بخش است اما زیاده روی در خوردن مضّر است.

انواع اسم حروف مشبهه

اسم ظاهر: إنَّ اللهَ بصیرٌ

ضمیر متّصل: إنَّه ناجحٌ

انواع خبر حروف مشبهه

مفرد: إنّک وفیٌّ

جمله: إنَّ اللهَ یراک

شبه جمله: إنَّ أبی فی البیت

نکته:

گاهی اوقات حرف «ما» بر سر «إِنَّ و أَنَّ » می آید که مانع از عمل آن می شود که به آن « مای کافّه » می گویند که هدف از آن « منحصر کردن مفهوم خبر برای مبتدا » است مثل:

إنّما الکسلُ و النجاحُ ضدّ ان

به إِنّما و أَنّما أدوات حضر می گویند.

قواعد عربی دوازدهم – حروف مشبهه بالفعل

By شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *