برچسب: آسیب شناسی رشته عربی

ریشه یابی مشکلات آموزش زبان عربی در دانشگاه های ایران

ریشه یابی مشکلات آموزش زبان عربی در دانشگاه های ایران (مبانی تعریف گرایش ها) نویسندگان: رسولی حجت* * گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید بهشتی چکیده: این نوشته می…