انواع مفعول مطلق

مفعول مطلق در عربی

مفعول مطلق در عربی

مفعول مطلق مصدری است که بعد از یک فعل از جنس خود می آید و منصوب است:
فرح حمید فرحا شدیدا : حمید بسیار شاد شد
در عبارت فوق فرح فعل است و فرحا مصدر است و از جنس فعل و منصوب که به آن مفعول مطلق می گوییم.
باید در ترجمه مفعول مطلق دقت کنیم که نیاز نیست آن را به صورت مصدر ترجمه کنیم و برای مثال در جمله بالا بگوییم حمید خوشحال شد خوشحال شدنی زیاد
مفعول مطلق انواع مختلفی دارد که آن را می توان به سه نوع مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی و مفعول مطلق عددی تقسیم کرد

۱- تأکیدی (مؤکِّد)

مفعول مطلق تأکیدی مصدر مبهمی است که غرض از آن تأکید معنای عامل خود است؛ مانند: «ونزّلناه تنزیلاً»؛[۱۰] در این آیه شریفه “تنزیلاً” مصدر مبهمی است که “نزّلنا” را تأکید می‌کند.
۲- نوعی (مبیِّن نوع)

مفعول مطلق نوعی مصدر مختصی است که غرض از آن بیان نوع و کیفیت عامل است؛ مانند: «ضربتُ ضربَ الأمیرِ»؛ در این مثال “ضَرْب” مصدری است که به جهت اضافه شدن به “الأمیر”، مختص شده است و غرض از آن بیان نوع ضرب در “ضربتُ” است.
۳- عددی (مبیِّن عدد)

مفعول مطلق عددی مصدر مختصی است که غرض از آن بیان عدد و کمیت عامل است؛ مانند: «قرأت الکتابَ قراءتین»؛ در این مثال “قراءتین” مصدری است که به جهت تثنیه، مختص شده و غرض از آن بیان تعداد دفعات خواندن کتاب در فعل “قرأت” ‌است.

شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

View all posts by شرکت ناسار - تجارت با عراق →

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *